text.skipToContent text.skipToNavigation

Prawo do anulowania zamówienia złożonego w sklepie internetowym shop.grohe.com

Zasady anulowania

Prawo do anulowania zamówienia
 

Klient ma prawo do anulowania zamówienia w ciągu czternastu dni, bez konieczności podawania przyczyn.

Termin anulowania zamówienia wynosi czternaście dni, licząc od dnia, w którym Klient osoba trzecia wyznaczona przez Klienta, niebędąca przewoźnikiem, wejdzie w posiadanie towaru.

Skorzystanie z prawa do anulowania zamówienia wymaga przekazania Grohe wcześniejszej informacji na następujące dane teleadresowe”

Grohe AG

Industriepark Edelburg

58675 Hemer/Niemcy

E-mail: webshop-pl@order.shop.grohe.com

w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. pisma przesłanego pocztą, faksem lub e-mailem). W tym celu Klient może skorzystać z załączonego wzoru formularza anulowania zamówienia, nie jest to jednak obowiązkowe.

Aby dotrzymać terminu anulowania zamówienia, wystarczy przesłać powiadomienie o zamiarze skorzystania z prawa do anulowania zamówienia przed upływem wskazanego terminu.

Konsekwencje anulowania zamówienia

W przypadku anulowania zamówienia, Sprzedający ma obowiązek niezwłocznie zwrócić wszelkie dokonane przez Klienta płatności, w tym za dostawę zamówienia, najpóźniej w terminie czternastu dni od daty otrzymania od Klienta powiadomienia o anulowaniu zamówienia. Środki zwracane są z wykorzystaniem tej samej metody płatności, z jakiej skorzystał Klient dokonując pierwotnej transakcji, chyba że Sprzedający i Klient uzgodnią wspólnie inaczej. Klient nie zostanie w żadnym przypadku obciążony kosztami powiązanych prowizji lub opłat manipulacyjnych. Sprzedający może odmówić zwrotu płatności do czasu otrzymania towaru lub do momentu dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania towaru, w zależności od tego, które z tych zdarzeń będzie mieć miejsce wcześniej.

Klient ma obowiązek odesłać towar lub przekazać go Sprzedającemu w trybie natychmiastowym, jednak nie później niż w terminie czternastu dni od daty powiadomienia Sprzedającego przez Klienta o anulowaniu zamówienia. Termin uważa się za dotrzymany w przypadku odesłania towaru w ciągu czternastu dni. Klient ma obowiązek pokryć bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

Klient nie ma obowiązku pokrywać kosztów utraty wartości towaru, chyba że ponosi winę za taką utratę wartości wskutek używania towaru w sposób wykraczający poza normalny zakres jego eksploatacji lub niezgodny z przeznaczeniem towaru.

Prawo do anulowania zamówienia nie ma zastosowania w przypadku umów sprzedaży zawieranych na odległość i dotyczących zapieczętowanych towarów, które po rozpieczętowaniu nie nadają się do zwrotu ze względów dotyczących ochrony zdrowia lub higieny.

Przykładowy formularz anulowania zamówienia

(Klientów chcących anulować zamówienie, prosimy o wypełnienie i odesłanie poniższego formularza)

Adresat:

Grohe AG

Industriepark Edelburg

58675 Hemer/Niemcy

 E-mail: webshop-pl@order.shop.grohe.com

Niniejszym anuluję(-emy) (*) zamówienie zakupu następujących towarów(*)/świadczenia następujących usług (*)

złożone dn. (*)/otrzymane dn. (*)

Nazwa konsumenta(-ów)

Adres konsumenta(-ów)

Podpis konsumenta(-ów) (wyłącznie w przypadku powiadomienia przekazywanego w wersji papierowej)

Data

(*) Niepotrzebne skreślić.