text.skipToContent text.skipToNavigation

Ogólne warunki handlowe dotyczące zakupów w sklepie internetowym shop.grohe.com 

§ 1 Postanowienia ogólne, zakres stosowania OWH
1.1 Wszelkie dostawy i usługi realizowane są wyłącznie na podstawie poniższych Ogólnych warunków handlowych (zwanych dalej „OWH”) w wersji obowiązującej w dniu złożenia zamówienia stanowiącego przyjęcie oferty zawarcia umowy sprzedaży produktów oferowanych w sklepie internetowym shop.grohe.com (zwana dalej „Umową” i zwany dalej „Sklepem”). Jeżeli wyraźnie nie uzgodniono inaczej na piśmie, warunki zawarcia Umowy różniące się od OWH nie mają zastosowania.

1.2 Stroną Umowy jest

Grohe AG
Industriepark Edelburg
58675 Hemer/Niemcy

Telefon: +49 (0)2372 93 – 0
Faks: +49 (0)2372 93-1322
E-mail: groheshop-de@grohe.com

(zwana dalej „Sprzedającym” lub „Grohe”).

1.3 W rozumieniu OWH klientami mogą być wyłącznie konsumenci w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego (zwani dalej „Klientami”, a każdy indywidualnie „Klientem”), których zakupy w Sklepie nie wiążą się bezpośrednio z prowadzoną przez te podmioty działalnością gospodarczą lub zawodową.

§ 2 Zawarcie i wykonywanie Umowy
2.1 Po znalezieniu interesującego produktu, Klient może obejrzeć dany produkt bardziej szczegółowo, bez zobowiązań, klikając nazwę lub obraz produktu. Kliknięcie przycisku „Dodaj do koszyka” powoduje umieszczenie produktu w koszyku. Klient może sprawdzić zawartość koszyka w dowolnym momencie, bez zobowiązań, klikając przycisk [Koszyk]. Klient może zmienić produkty w koszyku lub usunąć produkty z koszyka, klikając ikonę „Zmień” lub „Usuń”. Aby dokonać zakupu produktów znajdujących się w koszyku, należy kliknąć przycisk znajdujący się w obrębie koszyka: „Przejdź do kasy”.
2.2 W kolejnych etapach procesu zamówienia należy wprowadzić swoje dane na potrzeby wykonania Umowy oraz adres dostawy w sekcji „Adres”. W kolejnym etapie wyświetlone zostanie podsumowanie danych zamówienia Klienta tak, aby Klient mógł ponownie sprawdzić wszystkie wprowadzone informacje. Klient może poprawić błędy, klikając „Wstecz” w swojej przeglądarce lub poprzez anulowanie zamówienia i rozpoczęcie procesu składania zamówienia od nowa.
2.3 Ostatni etap procesu zamówienia wymaga wprowadzenia informacji płatniczych w sekcji „Metoda płatności i sposób dostawy” na stronie szyfrowanej za pomocą bezpiecznego protokołu SSL. Klient może opłacić fakturę kartą kredytową (Sprzedający akceptuje karty Visa i Master Card), kartą debetową lub przelewem na rachunek.
2.4 Informacje płatnicze i zamówienie przesyłane są po kliknięciu przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”. Przesłanie zamówienia oznacza złożenie przez Klienta wiążącej oferty zawarcia Umowy. Sprzedający akceptuje złożoną ofertę przesyłając Klientowi wiadomość e-mail z potwierdzeniem zamówienia, które stanowić będzie jednocześnie ostateczne potwierdzenia zawarcia Umowy.

§ 3 425g butle CO2 - zestaw startowy i ponowne napełnianie
3.1 GROHE Blue Zestaw startowy butli CO2 425 g (4 sztuki) – 40422000
Kupując zestaw startowy Grohe Blue otrzymasz cztery butle CO2 o pojemności 425 g.
3.2 GROHE Blue Zestaw wymiennych wkładów CO2 425 g (4 sztuki) – 40687000
Po opróżnieniu czterech butli CO2 o pojemności 425 g możesz zamówić taką samą liczbę wkładów (4 butle). Zestaw obejmuje uzupełnianie odesłanych pustych butli. Do uzupełnienia wymagany jest zwrot kompletnego zestawu pustych buteli CO2 (4 sztuki).
3.3 Zwrot pustych butli
Instrukcje sprzedawcy oraz oznakowanie uzupełnionych buteli jako towarów niebezpiecznych służą zapewnieniu sprawnej obsługi przesyłki. Jeśli instrukcje te nie będą przestrzegane, przesyłka zwrotna może zostać błędnie przydzielona, a przesłane puste butle nie zostaną przypisane do Twojego konta.
Etykietę zwrotną i naklejkę do zakrycia symbolu towarów niebezpiecznych otrzymasz razem z zamówionymi wkładami uzupełniającymi. Zwrot może być zrealizowany przez dostawcę usług spedycyjnych tylko wtedy, gdy symbol towarów niebezpiecznych jest całkowicie zakryty. Wszystkie prawidłowo wykonane zwroty pustych butli są przez nas rejestrowane i przypisywane do użytkownika na podstawie etykiet zwrotnych. Zamówienie z wkładami uzupełniającymi jest wysyłane dopiero wtedy, gdy zostanie odnotowany właściwy mu zwrot.
Puste butle CO2 należy zwrócić w ciągu 90 dni od otrzymania potwierdzenia zamówienia uzupełnienia wkładów. W przypadku niedotrzymania terminu, wypłacona kwota zostanie automatycznie zwrócona. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do obciążenia kupującego poniesionymi kosztami administracyjnymi wynikającymi ze zwrotu należności.
3.4 Zwrot pełnych butli CO2
Zwracając pełne butle CO2 – np. w ramach odstąpienia od umowy – należy pamiętać, że obowiązuje w ich przypadku wysyłka towarów niebezpiecznych. Transport takich towarów jest dozwolony tylko pod pewnymi warunkami. Dotyczą go także określone wytyczne w kwestii etykietowania ze względu na podwyższone ryzyko podczas transportu. Prosimy o zapoznanie się z informacjami o wysyłce towarów niebezpiecznych.
3.5 Koszty zwrotu
Koszty zwrotu pustych butli ponosi sprzedawca, jeśli zwrot został wykonany zgodnie z przekazanymi instrukcjami i z wykorzystaniem otrzymanej etykiety zwrotnej. W przypadku zwrotów niekompletnych i/ lub uszkodzenia pustych butli, koszt zwrotu i uszkodzonych butelli zostanie naliczony kupującemu.
Uszkodzone towary niebezpiecznie nie podlegają zwrotowi. Ponadto sprzedawca zastrzega sobie prawo zablokowania kupującemu możliwość dalszego uzupełniania butli, jeśli naruszenia zasad będą się powtarzać.
Jeśli chcesz zwrócić butle CO2 niezależnie od zamówienia zestawu uzupełniającego, skontaktuj się z obsługą klienta. Nie przyjmujemy przesyłek, które nie są zwrotami, nie zwracamy też kosztów wynikających z takich przesyłek.

§ 4 Przechowywanie treści Umowy
4.1. Sprzedający przechowuje zamówienie Klienta i dane wprowadzone w zamówieniu. Sprzedający prześle Klientowi pocztą elektroniczną potwierdzenie zamówienia oraz wszelkie informacje dotyczące zamówienia. Przed przesłaniem zamówienia do Sprzedającego Klient może wydrukować zamówienie oraz OWH.
4.2. Dane osobowe Klientów są przetwarzane przez administratora danych osobowych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE na podstawie:
a.    art. 6 ust. 1 lit. b) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, tj. przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania Umowy sprzedaży – zrealizowania zamówienia Klienta;
b.    art. 6 ust. 1 lit. f) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, tj. do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora danych osobowych, tj. do celów archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, do celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.
4.3. Administratorem danych osobowych Klientów jest GROHE AG z siedzibą w Düsseldorfie (Niemcy), Feldmühleplatz 15, 40545 Düsseldorf, wpisana do niemieckiego Rejestru Handlowego B pod numerem HRB 5726, adres e-mail: biuro@grohe.com, nr telefonu: +48 22 543 26 40.
4.4. Dane osobowe Klientów będą przetwarzane przez okres wykonania Umowy sprzedaży lub zgodnie z właściwymi przepisami prawa lub do chwili kiedy Klient wniesie uzasadniony sprzeciw w zakresie przetwarzania danych jego dotyczących.
4.5. Dane osobowe Klienta nie będą przekazywane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
4.6. Wobec danych osobowych Klienta nie są podejmowane jakiekolwiek zautomatyzowane decyzje oraz nie są one przez Sprzedawcę profilowane.
4.7. Podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wykonania Umowy sprzedaży.
4.8. Administrator danych osobowych informuje również, że Klientowi przysługują następujące prawa:
a.    prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii;
b.    prawo do sprostowania (poprawienia) swoich danych;
c.    prawo do usunięcia danych – jeżeli Klient uważa, że nie ma podstaw, aby administrator danych osobowych przetwarzał dane jego dotyczące;
d.    prawo do ograniczenia przetwarzania – Klient może żądać, aby administrator danych osobowych ograniczył przetwarzanie danych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Klientem działań, w przypadku jeżeli Klient uważa, że posiadane przez administratora danych osobowych dane są nieprawidłowe lub są przetwarzane bez podstawy prawnej lub nie chce, aby dane zostały usunięte, ponieważ potrzebuje danych do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub na czas wniesionego przez Klienta sprzeciwu;
e.    prawo do przenoszenia danych, to znaczy do otrzymania od administratora danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, danych osobowych przetwarzanych do celów wskazanych w pkt 1 powyżej, jak również do zlecenia administratorowi danych osobowych przesłania danych bezpośrednio innemu, wskazanemu przez Klienta podmiotowi, o ile będzie to technicznie możliwe;
f.    prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – z uwagi na szczególną sytuację Klienta, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania danych Klienta są nadrzędne wobec jego praw lub dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
4.9. Klient ma również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego ds. ochrony danych osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy prawa, w tym Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych.
4.10. W celu wykonania swoich praw prosimy o skierowanie żądania na adres e-mail: dataprotection_PL@grohe.com lub biuro@grohe.com lub telefonicznie pod numerem telefonu: +48 22 543 26 40. Administrator danych osobowych ma prawo podjęcia działań zmierzających do zidentyfikowania Klienta przed przystąpieniem do realizacji jego praw.

§ 5 Ceny i koszty wysyłki

5.1 Wszystkie podane ceny obejmują podatek VAT, ale nie uwzględniają kosztów wysyłki. Sprzedający dostarcza zamówiony produkt na koszt Klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej UPS lub innego dostawcy wybranego przez Sprzedającego.
5.2 W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży – anulowania zamówienia, Klient ponosi wszelkie bezpośrednie koszty zwrotu produktu.
5.3 Jeśli dostawca nie wielokrotnie nie może zastać kupującego w chwili dostawy lub kupujący odmawia przyjęcia przesyłki, koszt wysyłki zostaje naliczony kupującemu.

§ 6 Warunki dostawy
6.1 Sprzedający realizuje dostawy na terytorium Polski.
6.2 O ile w ofercie nie wskazano inaczej, towar zostanie przekazany przewoźnikowi najpóźniej w ciągu 3 dni od otrzymania przez Klienta potwierdzenia zamówienia.

§ 7 Warunki płatności
7.1 Płatność kartą kredytową
Płatności można dokonywać kartą kredytową (Sprzedający akceptuje karty Visa lub MasterCard) lub debetową. W przypadku płatności kartą kredytową, rachunek Klienta zostanie obciążony po przesłaniu potwierdzenia zamówienia.
7.2 Płatność za pośrednictwem serwisu PayPal
Klient może uregulować kwotę wskazaną na fakturze za pośrednictwem serwisu internetowego PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luksemburg (zwanego dalej „serwisem PayPal”) zgodnie z aktualnie obowiązującym regulaminem serwisu PayPal dostępnym pod adresem: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full. Co do zasady, aby móc skorzystać z serwisu, Klient musi być jego zarejestrowanym użytkownikiem lub zarejestrować się w serwisie, uwierzytelniając swoją tożsamość poprzez podanie danych dostępowych, a także potwierdzić zlecenie dokonania płatności na rzecz Sprzedającego (chyba, że korzysta z serwisu w charakterze gościa). Dalsze informacje zostaną przekazane Klientowi podczas składania zamówienia.

§ 8 Odpowiedzialność Sprzedawcy

8.1 Jeżeli przedmiot Umowy – produkt Grohe, posiada wadę prawną lub fizyczną, to co do zasady zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa dotyczące odpowiedzialności sprzedawcy z tytułu rękojmi określone w Kodeksie cywilnym. Innymi słowy oznacza to, że Klient może żądać wymiany produktu na wolny od wad albo usunięcia wady. Jeżeli mają zastosowanie inne przesłanki prawne, Klient ma prawo żądać obniżenia ceny produktu lub odstąpić od Umowy.
8.3 Termin zgłaszania roszczeń reklamacyjnych z tytułu rękojmi upływa w terminie przewidzianym przez prawo, tj. najpóźniej w terminie 2 lat od chwili kiedy produkt został wydany Klientowi.
8.4 Za wady produktu nie uważa się w szczególności: normalnego zużycia będącego wynikiem eksploatacji lub innych naturalnych procesów; pogorszenia jakości towaru lub szkód wynikłych z niewłaściwego obchodzenia się z towarem, jego niewłaściwego przechowywania lub instalacji w okresie po przejściu ryzyka; wad wynikłych z nieprzestrzegania instrukcji montażu lub konserwacji; wad powstałych w wyniku nadmiernych obciążeń lub nadmiernej eksploatacji; wad powstałych w wyniku nieprzeprowadzania czynności konserwacyjnych i pielęgnacyjnych; pogorszenia jakości towaru wskutek działania siły wyższej lub czynników zewnętrznych, które nie zostały przewidziane w Umowie lub spowodowanego użytkowaniem towaru w sposób wykraczający poza normalny zakres użytkowania lub zakres użytkowania przewidziany w Umowie.
8.5. Grohe odpowiada również za produkt na zasadach opisanych w karcie gwarancyjnej Grohe, dostępnej pod adresem https://www.grohe.pl/pl_pl/grohe/kontakt/gwarancja.html.

§ 9 Odstąpienie od umowy – prawo do anulowania zamówienia
9.1 Warunki odstąpienia od Umowy zostały określone w odrębnym dokumencie – Prawo do anulowania zamówienia złożonego w sklepie internetowym shop.grohe.com.

§ 10 Obsługa klienta/rozwiązywanie sporów
10.1 Wszelkie pytania, zastrzeżenia lub skargi należy kierować do Działu Obsługi Klienta: od poniedziałku do czwartku w godzinach 09.00–18.00 oraz w piątki w godzinach 09.00–15.00 pod numer telefonu: +49 (0) 5 71/39 89 – 333 oraz na adres e-mail: groheshop-de@grohe.com.
10.2 Rozstrzyganie sporów online: Komisja Europejska udostępnia platformę internetowego rozstrzygania sporów pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
GROHE zdecydowało, że nie będzie poddawać sporów pod rozstrzygnięcie w drodze mediacji konsumenckiej prowadzonej za pośrednictwem wskazanej powyżej platformy.

§ 11 Prawo właściwe, właściwość miejscowa sądu
11.1 OWH podlegają przepisom prawa polskiego.
11.2 W przypadku Klientów zawierających Umowę w celu niezwiązanym z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą lub zawodową (konsumentów) wybór prawa właściwego pozostaje bez uszczerbku dla nadrzędnych przepisów prawa kraju będącego zwykłym miejscem zamieszkania Klienta.
11.3 Miejscem wykonywania Umowy oraz miejscem jurysdykcji w odniesieniu do dostaw i płatności oraz wszelkich sporów powstałych pomiędzy Sprzedającym a Klientem na gruncie Umowy zawartej pomiędzy Sprzedającym a Klientem będzie Polska. Spory będą rozstrzygane przed polskimi sądami powszechnymi na zasadach ogólnych.
 

§ 12 Ogólne Warunki Korzystania z Kodów Rabatowych w sklepie internetowym marki GROHE

12.1 POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE
12.1.1 Zasady korzystania z Kodów Rabatowych określają wyłącznie Ogólne Warunki, przepisy bezwzględnie obowiązującego prawa, za których przestrzeganie i stosowanie odpowiedzialny jest Organizator oraz odrębne regulaminy działań promocyjnych, na podstawie których Kody Rabatowe są wydawane.
12.1.2 Następujące określenia użyte w Ogólnych Warunkach oznaczają:

- Ogólne Warunki – niniejszy dokument określający warunki korzystania z Kodów Rabatowych w sklepie internetowym marki GROHE - https://shop.grohe.com/pl_PL
- Organizator – GROHE AG z siedzibą w Hemer (Niemcy), spółka utworzona zgodnie z prawem niemieckim i wpisana do niemieckiego rejestru handlowego pod numerem HRB 5726, adres: Feldmühleplatz 15, 40545 Düsseldorf;
- Sklep GROHE – sklep internetowy marki GROHE prowadzony pod adresem https://shop.grohe.com/pl_PL/;
- Kod Rabatowy – indywidualny kod składający się z ciągu cyfr i/lub liter uprawniający - Klienta Sklepu GROHE do uzyskania zniżki na wybrane produkty marki GROHE dostępne w Sklepie GROHE;
Klient – osoba, która w rozumieniu Ogólnych warunków handlowych obowiązujących w Sklepie GROHE dokonuje zakupów w Sklepie GROHE;
- Promocja GROHE – jakiekolwiek działanie marketingowe, mające na celu zwiększenie sprzedaży produktów marki GROHE (m.in. sprzedaż premiowa, konkurs itp.), organizowane przez Organizatora lub inny podmiot z grupy spółek GROHE, którego szczegółowe zasady zostały określone w odrębnym regulaminie i udział, w którym uprawnia uczestników do otrzymania stanowiącego nagrodę Kodu Rabatowego.

12.1.3 Klient, który dysponuje Kodem Rabatowym i realizuje go, niniejszym akceptuje Ogólne Warunki.

12.2. KODY RABATOWE I WARUNKI KORZYSTANIA
12.2.1 Kody Rabatowe są przyznawane w związku z udziałem w Promocji GROHE.
12.2.2 Kody Rabatowe są przesyłane przez Organizatora lub inny podmiot z grupy GROHE drogą elektroniczną lub w inny sposób określony w regulaminie danej Promocji GROHE.
12.2.3 Do uzyskania Kodów Rabatowych może być wymagane spełnienie przez Klienta dodatkowych warunków określonych w regulaminie Promocji GROHE.
12.2.4 Kod rabatowy jest objęty określonym terminem ważności, w którym należy go wykorzystać i może być zrealizowany tylko raz podczas dokonywania zakupów w Sklepie GROHE. Po zrealizowaniu zamówienia Kod Rabatowy traci ważność. Nie jest możliwe przedłużenie ważności Kodu Rabatowego, ani rozszerzenie zasad jego wykorzystania. Jeden Kod Rabatowy może wykorzystać tylko jedna osoba podczas składania jednego zamówienia w Sklepie GROHE. Kod rabatowy nie może być wykorzystany wraz z innymi kodami rabatowymi.
12.2.5 Realizacja Kodu Rabatowego polega na wpisaniu w formularzu podczas zakupu produktów marki GROHE w Sklepie GROHE w pole oznaczone „WPISZ KOD RABATOWY” kodu stanowiącego ciąg liter i/lub cyfr i użycie przycisku „ZASTOSUJ”.
12.2.6 Użycie Kodu Rabatowego powoduje naliczenie rabatu od ostatecznej ceny produktu marki GROHE w ramach oferty, której dotyczyła Promocja GROHE.
12.2.7 Wysokość Kodu Rabatowego jest określana osobno dla danej Promocji GROHE. Informacje o wysokości rabatu określa regulamin Promocji GROHE oraz są przesyłane wraz z Kodem Rabatowym.
12.2.8 Rabat jest naliczany od cen katalogowych, cen prezentowanych w podsumowaniu danego Zamówienia składanego w Sklepie GROHE – czyli np. cen przed obniżką, jaka może wynikać z tytułu innych promocji.
12.2.9 Informacja dotycząca uzależnienia możliwości użycia Kodu Rabatowego od minimalnej wartości zamówienia w Sklepie GROHE i jej ewentualnej wysokości zawsze znajduje się w szczegółowych warunkach wykorzystania danego Kodu Rabatowego określonych w regulaminie danej Promocji GROHE. Jeżeli minimalna wartość zamówienia, które zostało zrealizowane z wykorzystaniem Kodu Rabatowego, zostanie zmniejszona poprzez zwrot części zakupionych produktów GROHE, GROHE zastrzega sobie prawo do wystawienia dowodu sprzedaży na kwotę różnicy wynikającej z wartości zamówienia i wartości Kodu Rabatowego.
12.2.10 Kody Rabatowe mogą być używane i realizowane wyłącznie w Sklepie GROHE. Użycie Kodu Rabatowego w inny sposób lub w innym sklepie nie spowoduje naliczenia zniżki.
12.2.11 Kod Rabatowy nie podlega wymianie na ekwiwalent rzeczowy, pieniężny ani inną formę nagrody.
12.2.12 Niewykorzystane środki pieniężne powiązane z Kodem Rabatowym nie podlegają zwrotowi.
12.2.13 Kod Rabatowy nie może zostać wykorzystany do płatności za koszt dostawy zrealizowanego w Sklepie GROHE zamówienia.
12.2.14 Sprzedaż lub przekazanie Kodu Rabatowego osobie trzeciej, w tym na konto innego Klienta jest niedozwolone. W przypadku uzasadnionego podejrzenia, że Kod Rabatowy został wykorzystany w sposób niezgodny z Ogólnymi Warunkami lub przepisami prawa (np. sprzedany lub przekazany osobie trzeciej), GROHE zastrzega sobie prawo do anulowania Kodu Rabatowego i/lub zawieszenia lub usunięcia konta Klienta w Sklepie GROHE.

12.3 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
12.3.1 Reklamacje dotyczące korzystania z Kodów Rabatowych mogą być zgłaszane w formie elektronicznej na adres e-mail: webshop-pl@order.shop.grohe.com w terminie 7 dni od chwili zaistnienia przyczyny reklamacji. O zachowaniu terminu do złożenia reklamacji decyduje data wysłania wiadomości e-mail zawierającej reklamację.
12.3.2 Prawo złożenia reklamacji dotyczącej Kodów Rabatowych przysługuje jedynie Klientom.
12.3.3 Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 7 dni od dnia ich doręczenia Organizatorowi.
12.3.4 Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

12.4 DANE OSOBOWE
Zasady wykorzystywania i ochrony danych osobowych Klientów zostały określone w Informacjach dotyczących ochrony prywatności (Polityce Prywatności).

12.5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
12.5.1 W przypadku skorzystania przez Klienta z prawa do odstąpienia od umowy sprzedaży produktu GROHE lub zwrotu produktu GROHE z innych przyczyn, zakupionego z wykorzystaniem Kodu Rabatowego, GROHE zwróci Klientowi cenę za produkt GROHE obniżoną o wartość zrealizowanego Kodu Rabatowego. W takiej sytuacji nie jest możliwy zwrot w jakiejkolwiek formie Kodu Rabatowego lub jego wykorzystanej wartości.
12.5.2 Organizator zastrzega sobie prawo zablokowania możliwości realizowania Kodów Rabatowych w związku z zakończeniem danej Promocji GROHE na zasadach określonych we właściwym regulaminie.
12.5.3 Organizator zastrzega sobie prawo zakończenia lub zawieszenia Promocji GROHE, na podstawie których przyznawane są Kody Rabatowe, pod warunkiem zachowania praw nabytych przez uczestników Promocji GROHE, zgodnie z warunkami danej Promocji GROHE.
12.5.4 Prawem właściwym dla Ogólnych Warunków jest prawo polskie. Ewentualne spory wynikające ze stosowania Ogólnych Warunków będą rozstrzygane przed sądami powszechnymi w Polsce na zasadach ogólnych.
12.5.5 W sprawach nieuregulowanych w Ogólnych Warunkach mają zastosowanie Ogólne warunki handlowe obowiązujące w Sklepie GROHE.

§ 13 Inne postanowienia umowne
13.1 OWH zostały sporządzone w języku polskim.
13.2 Stwierdzenie nieskuteczności lub nieważności jakiegokolwiek z postanowień OWH pozostaje bez wpływu na skuteczność pozostałych postanowień. W przypadku stwierdzenia nieskuteczności lub nieważności niektórych postanowień OWH lub Umowy, zastosowanie ma obowiązujące prawo.

 

08.05.2020